Program HSS-a


Temeljna načela i ciljevi

Smisao i sadržaj ovoga Programa/Deklaracije ide ka preuzimanju odgovornosti i obveza Stranke i ukupnog njezinog članstva da svim svojim mogućnostima i sposobnostima djeluju na ispunjenju programskih ciljeva, koji se u konačnici jedino i mogu ostvariti zajedničkim djelovanjem.

HSS duboko je privržena osnovnim načelima demokracije, poštivanja ljudskih sloboda, vladavini prava i slobodnoga tržišta.

Stoga, HSS kao narodna, konzervativna i socijalna stranka okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda, drugih naroda, nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine.

HSS se zalagala, zalaže se i zalagat će se za slobodu pojedinaca, za poštivanje samoga sebe i prihvaćanje drugoga i drugačijega i ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

HSS se zalagala, zalaže se i zalagat će se za Bosnu i Hercegovinu kao državu koja će osigurati dostojan život čovjeka i obitelji, za Bosnu i Hercegovinu kao socijalnu i pravednu državu.

Bosna i Hercegovina naša domovina

Mir u Bosni i Hercegovini osigurao je Opći okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, koji je započeo u Daytonu 21. studenoga 1995. godine a završio i potpisan u Parizu 14. prosinca 1995. godine. Sporazum jeste omogućio mir, ali ne i izgradnju demokratske i samoodržive države.

Bosna i Hercegovina jeste država konfuznih rješenja i nepravednoga državnoga ustroja, što u konačnici dovodi do nefunkcionalnosti institucija vlasti, velike ovisnosti o Međunarodnoj zajednici i nemogućnosti napredovanja, posebice u gospodarskom smislu i uključivanju u euroatlantske integracije.

HSS zalaže se za ustavni i administrativno-teritorijalni ustroj Bosne i Hercegovine, čime bi se osigurala puna ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i nacionalnih manjina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Sve dosadašnje Konferencije o Bosni i Hercegovini konstatirale su kako je Daytonski mirovni sporazum uistinu bio samo prijelazno rješenje te kako je neophodna reforma ustava.

HSS polazeći od Kreševske deklaracije, kao konsenzusa hrvatskih političkih predstavnika, zalaže se za Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku, decentraliziranu, socijalnu i državu pojedinačnih i kolektivnih prava.

HSS zalaže se za Bosnu i Hercegovinu kao državu tri potpuno ravnopravna naroda, Hrvata, Srba i Bošnjaka, organiziranu na tri razine vlasti, a svaka razina trebala bi imati zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.

Zalažemo se za funkcionalnu državu jasno definiranih ovlasti i međusobnih odnosa.

Zalažemo se za pravnu državu sa čvrstim mehanizmima demokratskoga nadzora u svrhu sprječavanja bilo kakvog oblika zlorabljenja, kako bi se vratilo povjerenje u državu i njene institucije.

Načelom demokratskoga odlučivanja trebaju biti prožeti svi oblici i sve razine društvenoga i državnoga života, a posebice međusobni odnosi državnih institucija.

Pripadnici nacionalnih manjina moraju uživati sva prava zagarantirana Poveljom UN-a.

Vanjska politika

HSS zalaže se za uspostavu prijateljske suradnje sa svim zemljama koje prihvaćaju načela slobode i razumijevanja među narodima, na ravnopravnim temeljima. Mir i sigurnost trebaju biti glavne odrednice vanjske politike Bosne i Hercegovine, kroz promoviranje zaštite ljudskih, građanskih, etničkih, vjerskih i drugih prava, borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala, ekoloških razaranja i drugih oblika katastrofa.

HSS posebice se zalaže za prijateljske odnose sa susjedima, a kada je u pitanju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini onda su to odnosi sa Republikom Hrvatskom. Obzirom kako je Republika Hrvatska jedan od potpisnika Daytonskog mirovnog sporazuma, kao i činjenice kako su Hrvati Bosne i Hercegovine ustavna odrednica Republike Hrvatske, te zbog povijesne i zemljopisne povezanosti, kao i većinskog broja Hrvata u ove dvije države, odnosi između naših država trebaju biti posebno dobri i prijateljski.

HSS daje punu potporu dvojnom državljanstvu, kao praksi u demokratskom svijetu, uz maksimalno poštivanje zakona svake države.

HSS smatra kako Bosni i Hercegovini pripada mjesto u Europskoj uniji, temeljem povijesnih, civilizacijskih i kulturoloških odrednica.

Obrambena i sigurnosna politika

HSS zalaže se za profesionalan i neovisan pristup u zaštiti sigurnosti države i njenih naroda i građana, kroz zakonite institucije i sustav građanskog i parlamentarnog nadzora.

Bosna i Hercegovina u obrambenom i sigurnosnom segmentu mora biti dio svjetskih i euroatlantskih integracija, kroz participiranje u Partnerstvu za mir, NATO-u, Euroatlantskom vijeću i Vijeću sigurnosti UN-a.

Oružane i sigurnosne snage Bosne i Hercegovine moraju odražavati zastupljenost njenih konstitutivnih naroda, nacionalnih manjina i svih ostalih građana. Institucije koje su nadležne za obrambenu i sigurnosnu politiku moraju se temeljiti na ustroju države, parlamentarnom nadzoru i zaštiti prava i dostojanstva svakoga pojedinca.

Obrambene i sigurnosne institucije moraju biti odlučne i ustrajati u borbi protiv svih oblika ugrožavanja opstojnosti države i njenih naroda. Posebice moraju ustrajati na borbi protiv svih oblika terorizma, kao gorućeg problema današnjice.

HSS smatra kako je učešće u oružanim i sigurnosnim strukturama Bosne i Hercegovine vitalni nacionalni interes hrvatskoga naroda.

Monetarna i porezna politika

HSS zalaže se za pravno-sigurnu monetarnu politiku, koja će služiti stabilnosti valute, sustava bankarstva a samim tim i stabilnosti države. Centralna banka, kao nadležna institucija, mora biti u potpunosti neovisna od bilo kakvih političkih i kriminalnih utjecaja, ali nikako izvan nadzora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Porezna politika u Bosni i Hercegovini mora biti koncipirana kao poticajna, a ne kao oblik „harača“!

HSS zalaže se za poreznu politiku koja će osigurati poticaj stranih i domaćih investicija i biti podnošljiva svim socijalnim kategorijama. Neophodno je smanjiti javnu potrošnju, uravnotežiti proračune na svim razinama vlasti sa mogućnostima gospodarstva i poreznih obveznika, te osigurati neovisan nadzor nad trošenjem i raspodjelom javnih sredstava.

Gospodarska politika

Obzirom na činjenicu kako se gospodarstvo Bosne i Hercegovine prije rata temeljilo na baznoj i vojnoj industriji , a tijekom prošloga rata gotovo je u potpunosti devastirano, te kako je zbog današnjeg ustroja države razvoj gospodarstva vrlo spor i ne prati svjetske trendove, HSS zalaže se za:

 • razvijanje socijalno-tržišnog gospodarstva sa uravnoteženim interesima svih partnera u procesu (radnika, poduzetnika i države);

 • povećanje proizvodnje i izvoza uz neophodnu uspostavu sustava kontrole kvalitete i certificiranja proizvoda u skladu sa pravilima Europske unije i Svjetske trgovinske organizacije;

 • promoviranje i poticaj za okoliš „zdravih“ industrija;

 • osiguranje pravnog i političkog okvira kroz međunarodne sporazume i domaće zakonodavstvo, kao osnovu za privlačenje stranih investicija;

 • osiguranje stabilne opskrbe energentima, a kroz privatizaciju elektroenergetskog sektora zadržati kontrolne udjele države;

 • izgradnju prometne infrastrukture, cestovne i riječne, kao bitne odrednice gospodarske komunikacije sa susjedima, Europom i svijetom;

 • osiguranje makroekonomske stabilnosti i efektivne kontrole i ograničenja inozemnog duga;

 • poseban poticaj malom i srednjem poduzetništvu kao nositeljima gospodarskoga razvoja zemlje;

 • stipendiranje studenata i učenika deficitarnih zanimanja od strane gospodarstvenika;

 • razvoj turizma kroz izgradnju zimskih centara, razvoj lovnog, vjerskog, banjsko-rekreativnog, ekstremnih sportova i eko-etno sela;

 • povratak selu kroz sustav zadrugarstva i razvoj poljoprivredno-prehrambene industrije, kroz čvrstu vezu između poljoprivrednika, prerađivača, prodavača na tržištu i potrošača;

 • poticanje zapošljavanja razvojačenih branitelja i ljudi sa posebnim potrebama;

 • punu primjenu i poštivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini zemalja centralne Europe (CEFTA), Privremenog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i usklađivanje domaćeg zakonodavstva za acqui-jem te učlanjenje u Svjetsku trgovinsku organizaciju;

Poljoprivredna politika

HSS kao narodna stranka u svojim načelima i principima djelovanja posebice se zalaže za ruralni razvoj, odnosno razvoj poljoprivrednih gospodarstava i osiguranje samoodrživosti sela, kao značajnog segmenta društva.

U Bosni i Hercegovini po glavi stanovnika (per capita) dolazi 0,36 ha obradivih površina, što nas svrstava u donji prag zemalja prema bogatstvu obradivih površina.

Također, u Bosni i Hercegovini kvaliteta zemljišta, odnosno svojstva, pogoršava se idući od sjevera zemlje odnosno Posavine prema jugu. Izuzetak se odnosi na doline rijeka. Također, oko 60 % obradivih površina nalazi se na nadmorskoj visini iznad 500 m, čak 5/6 obradivih površina ima nagib iznad 12 % što ograničava mehaničku obradu tla, a svega 14 % zemljišta spada u prve tri klase uporabne vrijednosti. Čak 70 % površina izloženo je eroziji, a blizu 200 000 ha je ugroženo od poplava. U prijeratnoj BiH u poljoprivredi je bilo angažirano oko 21 % radno aktivnog stanovništva, a u BDP-u je poljoprivreda uzimala učešće od 12-14 %.

Poljoprivredni sektor u BiH trpi zbog cjelokupnog stanja i brojne reforme koje su provedene nisu bile dovoljne za oživljavanje i ekonomsku održivost poljoprivredne proizvodnje. U nešto povoljnijem položaju je prehrambena industrija, ali se i ovaj sektor također suočava sa brojnim poteškoćama.

Glavni problemi poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije u BiH su:

 • neuređenost zemljišta

 • visok tehnološki zaostatak za Europom

 • visoka razina neobrađenih površina

 • ovisnost o uvozu hrane

Bosni i Hercegovini nedostaje definirana politika, a to se može postići samo zakonskim i institucionalnim reformama.

Ciljevi koje je neophodno ostvariti u sektoru poljoprivrede, a za koje se zalaže HSS su:

 • donošenje Strategije za poljoprivredu na državnoj razini

 • osiguranje jedinstvene poticajne politike prema pravilima WTO-a

 • formiranje državnog ministarstva za poljoprivredu i ruralni razvoj

 • osiguranje produktivne i održive poljoprivredne proizvodnje

 • osiguranje konkurentnosti kroz uređen sektor certificiranja i osiguranja kvalitete

 • potpora održivom razvoju sela, kroz ekonomske reforme

 • povećanje obima proizvodnje kroz povećanje prinosa

 • uvođenje u proizvodnju napuštenih površina

 • prestrukturiranje proizvodnje temeljem vlastitih potreba i komparativnih prednosti

 • očuvanje okoliša i promoviranje zdrave hrane

Visoko obrazovanje, znanost i tehnologija

Bosna i Hercegovina kao zemlja u razvoju, a posebice zbog svog ustavnog uređenja, ima neuređen i neproduktivan sustav visokog obrazovanja, u potpunosti neusuglašen sa potrebama tržišta, što se na kraju odražava na rezultate u znanosti i tehnološkim dostignućima.

Obzirom na rascjepkanost i „neprirodne“ nadležnosti kada je u pitanju sustav visokog obrazovanja, HSS smatra kako je sustavu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini neophodna korjenita reforma.

HSS zalaže se za „oslobađanje“ sustava visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije svih oblika političkog uplitanja, kriminalnih radnji, nepotizma i svih drugih nemoralnih radnji kojima se akademska zajednica u Bosni i Hercegovini mora oduprijeti.

HSS smatra kako pravna država mora poduzeti zakonom propisane procedure i izvršiti provjere svih znanstvenih i tzv.znanstvenih ustanova u smislu da li ispunjavaju uvjete potrebite za rad, svih nastavno-znanstvenih zvanja kao i sve izdate diplome od 1992.godine do danas.

Zakon o visokom obrazovanju u BiH nije donio nikakve pomake, osim što je na sva Sveučilišta/Univerzitete donio Bolonjsku deklaraciju. HSS zalaže se za implementiranje Bolonjske deklaracije, ali tek nakon ispunjenja uvjeta koji omogućavaju implementiranje, a to je: obuka nastavno-znanstvenog kadra, prilagodba prostora, opremljenost prostora, donošenje domaćeg zakonodavstva koje će pratiti provedbu procesa. Smatramo kako je „prisilno“ implementiranje kontraproduktivno, jer iz znanstvenih ustanova izlazi akademska zajednica koja zapravo ne zna što je znanost!

Bosna i Hercegovina sa ovakvim sustavom visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije ne može biti partner Europskoj zajednici kojoj teži.

HSS zalaže se za povećavanje izdvajanja iz BDP-a za sustav visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije.

HSS zalaže se za pravo svakoga konstitutivnoga naroda u Bosni i Hercegovini na Sveučilište na vlastitom jeziku i njegovu autonomiju, u skladu sa Poveljom UN-a o ljudskim pravima i slobodama i Ustavom BiH.

Obrazovanje, kultura i sport

Poštujući kulturne, jezične i obrazovne razlike konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, nacionalnih manjina i ostalih građana, te ustavna prava učenika i roditelja za slobodom izbora škole , jezika i nastavnoga plana i programa bez obzira na nacionalnu pripadnost, HSS-NHI smatra kako ostvarenje tih temeljnih prava i sloboda ničim ne pridonosi podijeljenosti pojedinaca i naroda.

HSS smatra kako je neotuđivo pravo svakoga naroda, pa tako i Hrvata u Bosni i Hercegovini, školovanje na vlastitom, hrvatskom, jeziku, po vlastitim nastavnim planovima i programima, koji omogućuju stjecanje znanja o zemljopisnim, povijesnim i kulturološkim značajkama vlastitoga naroda i na taj način pridonose Bosni i Hercegovini kao multietničkoj i višekulturalnoj državi.

Obzirom na ustavno uređenje, podijeljenost nadležnosti i nedostatak zakonske regulative, sustav obrazovanja, te kulture i sporta u Bosni i Hercegovini, duboko je podijeljen i zbog toga vrlo neučinkovit, a trebao bi biti osnova za razvoj zdravog čovjeka i zdravog društva.
HSS smatra kako su neophodne promjene u sustavu odgoja i obrazovanja, te kulture i sporta, i zalagat će se za:

 • povećanje izdvajanja za sustav odgoja i obrazovanja, kulture i sporta;

 • priznavanje rada i uloženog truda djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova;

 • povećanje kapaciteta predškolskih ustanova;

 • osuvremenjivanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova;

 • oslobađanje nastavnih planova i programa od nepotrebnih sadržaja, kao i njihovo osuvremenjivanje u skladu sa potrebama 21.stoljeća;

 • uređenje segmenta izdavaštva udžbenika i omogućavanje njihove dostupnosti svima;

 • usklađivanje srednjeg stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta;

 • omogućavanje cjelokupno životnog učenja i prekvalifikacije starije populacije odnosno radnika;

 • očuvanje hrvatske kulturne baštine u Bosni i Hercegovini, slobodu umjetničkog stvaranja, potporu umjetnicima i suradnju;

 • prisutnost sporta u školama i visoko znanstvenim ustanovama, kao i omasovljavanje sportskih aktivnosti kroz udruge građana, te potporu uspješnim klubovima i sportašima;

Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstveni sustav jeste jedna od najznačajnijih sastavnica socijalne stabilnosti i ravnopravnosti svih građana. Za izgradnju Bosne i Hercegovine, kao socijalne države, nužne su reforme socijalnog i zdravstvenog sustava, pri čemu treba osigurati načelo solidarnosti u svim segmentima. HSS kao socijalna stranka zalaže se za:

 • osiguranje socijalne pravednosti i društvene solidarnosti;

 • osiguranje održivog sustava financiranja zdravstvenog i socijalnoga sustava;

 • definiranje prava iz obvezatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja;

 • skrb i zdravstvenu zaštitu djece, ljudi sa posebnim potrebama, invalida, radnika, nezaposlenih, starije populacije, branitelja;

 • poticanje razvoja sustava javnog zdravstva i preventivnog djelovanja;

 • dostupnost primarne zdravstvene zaštite svima, bez obzira na lokalne specifičnosti;

 • kategorizaciju bolnica i ujednačenje kriterija vrjednovanja  zdravstvenih usluga;

 • osuvremenjivanje kliničkih centara i dostupnost usluga bez obzira na mjesto prijave zdravstvenog osiguranja;

 • pomoć socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva, slabim i nemoćnim, ljudima sa posebnim potrebama, invalidnim osobama, djeci bez roditelja, u osiguranju osnovnih životnih potreba;

 • otklanjanje ili ublažavanje vlastite socijalne ugroženosti, kao i ugroženosti svojih bližnjih, posebice onih koji se ne mogu brinuti sami za sebe, svojim radom, prihodima i imovinom;

Okoliš

HSS podržava zdrav život, čist okoliš i razvijanje svijesti o čistom okolišu i utjecaju na zdravlje, u skladu sa Europskom poveljom o okolišu i zdravlju. HSS zalaže se na očuvanje i stvaranje  čistog okoliša, kao odgovornosti sadašnjih generacija prema budućima.

Uvjereni smo kako razvijanje svijesti o zdravom okolišu, kroz sustav edukacije, jeste preduvjet za razvoj svijesti građana od samih početaka svoga razvoja. HSS zalaže se da obrazovne ustanove i mediji preuzmu primarnu ulogu razvijanja svijesti kod građana i ukazivanja na činjenicu kako je okoliš jedno od egzistencijalnih pitanja suvremene civilizacije i izravno je povezano sa temeljnim pravom čovjeka na život.

Lokalna uprava i samouprava

HSS zalaže se za punu suradnju i uspostavu ravnoteže između države i lokalne samouprave, u decentraliziranoj Bosni i Hercegovini, a prema načelima Europske povelje o lokalnoj samoupravi.

HSS zalaže se za promjenu dosadašnjeg sustava financiranja lokalnih zajednica-općina i to prema principu: primarno – raspodjela prema gospodarskoj razvijenosti općine a sekundarno – prema broju školske djece u osnovnim i srednjim školama, što je do sada bilo obrnuto.

Lokalna  uprava i samouprava moraju biti primarni servis građana, u skladu sa Ustavom i Zakonom. Zalažemo se za jačanje jedinica lokalne uprave i samouprave na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, za uređenje Mostara, Travnika i Banja Luke na istim principima, te preustroj glavnoga grada, Sarajeva, kao distrikta (kotara ili izdvojenog grada).

HSS zalaže se za jednakopravnost Hrvata u svim institucijama lokalnih zajednica, odnosno zastupljenost prema popisu iz 1991. godine, posebice kroz zapošljavanje mladih hrvatskih kadrova. Neophodna je ravnomjerna zastupljenost Hrvata na rukovodećim pozicijama u javnim ustanovama. Samo na taj način lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini mogu ispoštovati multietničnost i multikulturalnost, posebice kada je u pitanju glavni grad Sarajevo.

Obitelj, stare i nemoćne osobe, mladež

HSS kao narodna i socijalna stranka zalagat će se za napredak i posebnu društvenu skrb prema obitelji, kao temelju ljudskoga društva, za zaštitu materinstva kao posebnoga oblika narodnoga napretka, te za stare, nemoćne i mladež, kao budućnost i za bolju budućnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

Zakonodavstvo mora u potpunosti osigurati potrebnu zaštitu obitelji, starih i nemoćnih te mladeži.

HSS zalagat će se za promicanje pronatalitetne politike, poticajne dječje dodatke, povećanje rodiljne naknade kao i broja odgovarajućih ustanova koje skrbe o djeci.Odnos spram mladeži temelji se na povjerenju i uključivanju mladih ljudi u društvene i gospodarske tijekove u Bosni i Hercegovini. Posebice potičemo aktivnu politiku zapošljavanja mladih ljudi, potporu nadarenih mladih znanstvenika, povoljne stambene kredite i namjenske stanove, kroz koje bi se osigurala potpora mladim obiteljima.

HSS zalaže se za skrb o starim i nemoćnim osobama, o njihovom uključivanju u rješavanju pitanja vezanih za život. Potičemo međugeneracijsku solidarnost i ljubav prema bližnjem, te sudjelovanje starijih osoba u svim segmentima društva za koje iskažu interes.Nužno je povećati broj ustanova koje skrbe o starim i nemoćnim te povećati kvalitetu usluga koje nude. Također, HSS zalaže se za temeljitu reformu mirovinskog sustava, koja mora biti pravedna i osigurati bolji život onima koji su svojim radom pridonijeli izgradnji Bosne i Hercegovine.

Hrvatski branitelji

HSS zalaže se za poštivanje dostojanstva hrvatskih branitelja, te će kroz svoje djelovanje štiti ugled i ponos svakoga hrvatskoga branitelja.

HSS odlučno se suprotstavlja pokušajima krivotvorenja istine i uloge Hrvatskoga vijeća obrane tijekom protekloga rata. Odlučni smo u branjenju slobode i jednakopravnosti hrvatskoga naroda, kao temeljnih vrijednosti hrvatskih branitelja.

Obvezujemo se osigurati trajnu brigu za hrvatske branitelje, posebice obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, te ranjene i invalide Domovinskoga rata.

Povratak (provedba Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma)

HSS zalaže se za provedbu Aneksa VII., odnosno povratak svih prognanih i izbjeglih u svoje prijeratne domove ako je to i njihova želja.

HSS smatra kako se provedba Aneksa VII.ne može promatrati kao političko pitanje već kao obveza i osiguranje prava svakoga čovjeka na svoje i svoju imovinu. Svi čimbenici u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti kompleksnost ovoga pitanja i pridonijeti realiziranju povratka na način da osiguraju održivi povratak, kao jedan od uvjeta stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Vjerske zajednice

HSS zalaže se za punu primjenu Sporazuma između Katoličke crkve-Vatikana i Bosne i Hercegovine. Vjerujemo kako samo jasno reguliranje prava i položaja svih vjerskih zajednica može osigurati slobodno i neovisno djelovanje, a posebice trajan dijalog i međusobno uvažavanje.

Mediji

Sloboda medija jedna je od najvažnijih značajki modernoga društva i jedan od pokazatelja demokracije, prilikom čega se mora apsolutno poštivati dostojanstvo i dignitet osoba iz javnoga života kroz iznošenje istinitih činjenica. Slobodni mediji, temeljeni na činjenicama, dobar su korektiv vlasti i mogu pridonijeti odgovornosti cjelokupnog društva.

HSS zalaže se za različitost medijske ponude i zdravu konkurenciju na tržištu.

HSS kao stranka sa hrvatskim predznakom, a temeljem Povelje o ljudskim pravima i slobodama te Zakona o slobodi pristupa informacijama, zalaže se za radiotelevizijski kanal na hrvatskome jeziku u okviru javnog Radiotelevizijskog sustava Bosne i Hercegovine.

Organizacija i razvoj stranke

Politika je u načelu častan posao i HSS uvijek je promovirala ta stajališta i to će činiti i ubuduće. Politikom se bave i oni koji znaju i oni koji imaju samo osobne ambicije, te vrlo rijetko biraju sredstva za ostvarenje svoga i isključivo svoga cilja. HSS zalaže se za „ozdravljenje“ politike na dobrobit cijele zajednice. Politički i privatni interesi moraju biti podređeni zajedničkom dobru. Važno je imati pozitivan program i jasno zacrtane ciljeve koji se žele provesti. Osnovno načelo dužnosnika HSS-a treba biti pozitivno orijentiran političar, koji budi nadu i energiju u ljudima a pri tome pridonosi pozitivnim političkim rješenjima.

Ono što je HSS-u primarno u organizaciji jeste:

 • kadrovsko jačanje i stalna nadogradnja kroz sve razine organizacije, od Središnjice do općinskih organizacija

 • ustrojavanje općinskih organizacija gdje ih nema i jačanje postojećih

 • poštivanje programskih načela i načela djelovanja, unutar i izvan stranke

 • maksimalno uvažavanje svih dužnosnika međusobno i pozitivan stav prema novim članovima i dužnosnicima

 • stalna komunikacija dužnosnika oko svih bitnih stavova, od državne do lokalne razine, po svim pitanjima

 • informiranje Predsjedništva od strane dužnosnika na svim razinama o aktualnoj problematici, a u svrhu zauzimanja ispravnog stava

 • ustrojavanje evidencije članstva prema Pravilniku

 • vođenje politike u pravcu „korektiva i poveznice“ hrvatske politike u BiH

Ciljevi rada HSS u narednom razdoblju su:

 • afirmiranje i razvoj digniteta Stranke kroz rad na terenu, redovit obilazak svih organizacija na svim razinama

 • afirmiranje događaja koji će promovirati stranku

 • uspostava efikasnog funkcioniranja i organizacije Stranke

 • bolja suradnja stranačkih struktura i predstavnika Stranke u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na svim razinama kroz stalnu komunikaciju i razmjenu iskustava

 • rješavanje problema administrativno-tehničke strukture odnosno smještaja naših organizacija Stranke od općinskih organizacija do Središnjice

 • stvaranje uvjeta za bolji rad Foruma mladih – Sveučilišne organizacije, organizacije Foruma žena „Naše srce“ i braniteljske organizacije „Hrvatski sokol“

 • raditi na uspostavi suradnje sa udruženjima poljoprivrednika i zadružnim savezima

 • uvesti mjere štednje kako bi se adekvatno mogli pripremiti za sljedeće izbore

 • dati šansu mladim ljudima unutar stranačkih tijela ali i tijekom izbora

 • jačanje suradnje sa strankama sa hrvatskim predznakom kao i sa svim ostalim strankama otvorenim za suradnju, a u skladu sa našim programskim načelima

 • razvoj političkog autoriteta u cilju stvaranja „Hrvatske sloge“

 • jačanje suradnje sa HSS RH, prije svega kroz njihovu asistenciju za moguće otvaranje suradnje sa EPP-om

 • izrada jasne i konkretne izborne strategije (uz definiranje biračkog tijela)

Zaključak

HSS kao stranka sa hrvatskim predznakom, nastala u vrijeme dubokih društvenih previranja u Bosni i Hercegovini, prepoznata je od strane birača kao stranka dosljedna svojim načelima i političkoj borbi za dobrobit Bosne i Hercegovine i njenih konstitutivnih naroda, nacionalnih manjina i građana.

HSS radit će i dalje na profiliranju u modernu političku stranku sa proeuropskom afirmacijom, jačanju infrastrukture stranke, povećanju odgovornosti dužnosnika i cjelokupnoga članstva, razmjeni informacija kroz sve razine, te hijerarhijskom upravljanju u provedbi donesenih odluka.

HSS radit će na usuglašavanju i konsenzusu svih stranaka sa hrvatskim „predznakom“ u Bosni i Hercegovini, te je otvorena za dobronamjernu suradnju sa svim drugim strankama i organizacijama, a u svrhu općega boljitka.

Posušje, kolovoz, 2010.godine
Mario Karamatić